วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

 

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผอ.สำนักความร่วมมือ สอศ. ประธานเปิดประชุมสัมมนา Fix It Center Fix It - จิตอาสา ปี 64 อาชีวศึกษาภาคกลาง ดำเนินการโดย สำนักความร่วมมือ กับ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร เมือง กาญจนบุรี

 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม KICEC TEAM วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี แสดงความชื่นชมยินดีประกาศเกียรติคุณ กับKICEC TEAM วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กับ #รางวัลเกียรติติยศสถิติสูงสุดอันดับ3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป และรางวัล Popula Vote แก่เจ้าของผลงานรถประดิษฐ์ ทั้ง 2 ผลงาน จาก The 23rd Honda Eco Mileage Challenge ประจำปี 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต   จ.บุรีรัมย์

#ขอแสดงความยินดี กับKICEC TEAM วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กับ #รางวัลเกียรติติยศสถิติสูงสุดอันดับ3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป จาก The 23rd Honda Eco Mileage Challenge ประจำปี 2563 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต บุรีรัมย์

 

 

25 พฤศจิกายน 2563 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวบการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น ครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
  
นายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น ครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสากับคณะจิตอาสา ตำบลวังขนาย นำโดยนายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง (สจ.เก่ง) ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะริมถนนแสงชูโต บริเวณหน้า รร.วัดวังขนายทายิการาม วัดวังขนายทายิการาม และหน้าวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563
นายชัยรัช สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด " โครงการประกวดโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด " ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ และชมรม To Be Number One เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563
 
 
  

 

  

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตากษิณาสดุดี เนื่องในโอกาส นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เกษียณอายุราชการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563