วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ครูและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี