1

ไซต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

www.kicec.ac.th

2

โปรแกรม ศธ.02

https://std2018.vec.go.th/web

3

งานระบบสารสนเทศ ศูนย์กำลังคนอาชีวะ

https://www.v-cop.go.th/v-cop/

4

งานระบบGFMISระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

https://www.gfmis.go.th/

5

งานระบบงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

http://thaiinvention.net/

6

บทเรียน elearning ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

http://elearning.kicec.ac.th/

7

งานระบบ AMS e-Office ของ สอศ.

http://118.175.21.18/

8

งานระบบ งานพัสดุ

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

9

งานระบบกยศ.

https://www.studentloan.or.th/

10

ระบบ smart office

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนบุรี

http://123.242.175.2/neof/

11

โปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ

myPsdAsset

12

งานระบบidPlan ของสถานศึกษา

http://r-idplan.net/home.php

13

งานระบบงานสวัสดิการ

http://www.archeewa.org/boc/raccident/index.php

14

งานระบบ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

http://www.vecreport.com/fixit65/index.php

15

งานระบบ รายงานผลอาชีวะอาสา

http://vecrsa.vec.go.th/

16

งานระบบรายงานผลอาชีวะพัฒนา

http://archeewa.org/boc/rdovelop/

17

งานระบบรายงานผล พลังงาน

https://e-report.energy.go.th/

18

งานระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

http://ie.vec.go.th/rq/index.php?r=site/login

19

งานระบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

http://bme.vec.go.th/

20

งานระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของงานประกัน

www.vesar.org

21

งานระบบ งานบุคลากร

http://personnel-develop.vec.go.th

22

งานระบบ จ่ายตรงเงินเดือน

www.cgd.go.th

23

งานระบบ กยศ. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรมสรรพากร

www.rd.go.th

24

งานระบบ ประกันสังคม

www.sso.go.th