คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

 

 นายขุนทอง จริตพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


นายชัยรัช สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ



นายคงคา  เหลาวงค์ศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ



นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ชูทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา