วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
23 มิถุนายน 2522
      - โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ
9 มิถุนายน 2524
     - กรมศาสนา ได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการาม เรื่องกรมอาชีวศึกษาขอใช้ที่ดินวัดวังขนายทายิการาม หนังสือแจ้งว่า  ให้ใช้ที่ดินวัดวังขนายทายิการาม เนื้อที่ 25 ไร่  เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพใช้เพื่อการศึกษา และทางวัดยินยอมให้ใช้ที่ดินโดยไม่คิดค่าเช่า
28 สิงหาคม 2524
     -  หนังสือสัญญาทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการตกลงยินยอมให้ใช้ที่ดิน ระหว่างวัดวังขนายทายิการาม โดยพระครูกาญจนปริยัติคุณ (หลวงพ่อเสนาะ เจ้าอาวาส) และคณะกรรมการวัด กับกรมอาชีวศึกษา โดยนายวิรัช กมุทมาศ รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายประจวบ ทองบุญเรือง
15 กันยายน 2524
     -  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในวงเงิน 13,490,000 บาท
9 ตุลาคม 2525
     -  เสร็จตามสัญญา รวมเวลาก่อสร้าง 390 วัน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเสริมมิตร
พฤษภาคม 2526
     -  เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2526)
คณะวิชาที่เปิดสอน
    1. ช่างอุตสาหกรรม
           ช่างยนต์   ช่างกลโรงงาน   ช่างเชื่อมโลหะ
           ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์   ช่างก่อสร้าง
           งานฝึกฝีมือ  วัสดุช่าง  เขียนแบบ
    2. วิชาคหกรรม
           แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายสตรี-คหกรรมศาสตร์
    3. วิชาพาณิชยกรรม
           บัญชี  เลขานุการ  พิมพ์ดีด
    4. วิชาเกษตรกรรม
           พืชศาสตร์  สัตวศาสตร์  อุสาหกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอน หลักสูตรมัธยมต้น มัธยมปลาย และระยะสั้น 225 ชม.
สิงหาคม 2527
     -  จัดทำอาคารชั่วคราว ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น
กุมภาพันธ์ 2528
     -  พิธีเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายขุนทอง ภูผิวเดือน กล่าวรายงานโดย อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบรรจงชูสกุลชาติ กล่าวต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ม.ล.ภักสุก กำภู ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายเดชา อินทรพยุงยุง และนายประจวบ ทองบุญเรือง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ
พฤษภาคม 2529
     -  ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวแผนกวิชาช่างยนต์
กรกฏาคม 2530
     -  ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวพัสดุกลาง
กุมภาพันธ์ 2532
     -  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปชม. (ช่างไฟฟ้า)
สิงหาคม 2533
     -  คำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 2064/2533 แต่งตั้งนายสมเกียรติ เนาวเพ็ญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี
ปีการศึกษา 2533
     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ของอาชีวศึกษาภาค ประเภทสารพัดช่าง และศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พฤษภาคม 2534
     -  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. (ช่างไฟฟ้า)
ปีการศึกษา 2534
     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ของอาชีวศึกษาภาค ประเภทสารพัดช่าง และศูนย์ฝึกวิชาชีพ
มิถุนายน 2534
     -  ประกาศกระทรวง เรื่องการเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
พฤษภาคม 2535
     -  เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. (ช่างกลโรงงาน, บัญชี)
     -  ท่านพระครูกาญจนปริยัติคุณ และคณะกรรมการวัดวังขนาย ได้กรุณามอบที่ดิน เพิ่มเติมให้วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ใช้เพื่อการศึกษา อีกจำนวน 4 ไร่ 1งาน 88 ตารางวา รวมเป็น 29 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
กันยายน 2535
     -  ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวช่างเชื่อม
กุมภาพันธ์ 2536
     -  พระผู้มีพระคุณอย่างสูงมรณภาพคือ ท่านพระครูกาญจนปริยัติคุณ ผู้มอบที่ดินให้ วิทยาลัยใช้ในกิจการศึกษาโดยไม่คิดค่าเช่า และท่านยังเมตตาทำนุบำรุงสถานศึกษา มาโดยตลอด
พฤษภาคม 2536
     -  พระราชทานเพลิงศพท่านพระครูกาญจนปริยัติคุณ
กรกฏาคม 2536
     -  ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2536
     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประเภทสารพัดช่างและการอาชีพ
กันยายน 2537
     -  ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อการเรียนการสอน
พฤษภาคม 2538
     -  ได้รับอนุมัติจากรมอาชีวศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ภาคปกติ 1 แผนกวิชา คือแผนกวิชาช่างยนต์ และเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. รอบบ่าย 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ตุลาคม 2538 -ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ พฤษภาคม 2539 -ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ภาคปกติ เพิ่มเติม 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     -  ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้นและแฟลตพักครู 14 หน่วย
ปีพุทธศักราช 2541
     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาอาชีพ
     -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติงานพื้นที่ใช้สอย 2,240 ตารางเมตร
ปีพุทธศักราช 2542
     -  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการของกรมอาชีวศึกษา
ปีพุทธศักราช 2543
     -  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาโครงการนำร่องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและศูนย์เทคโนโลยีสื่อสาร ( อินเตอร์เน็ท )
     -  ได้รับอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนปฏิบัติรวมและได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการจำนวน 1 หลัง
     -  ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาการบัญชี
ปีพุทธศักราช 2544 – 2545
     -  ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของเขตการศึกษา 5
     -  ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนปฏิบัติการรวม 1 หลัง
     -  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีพุทธศักราช 2546
     -  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ของเขตการศึกษา 5
ปัจจุบัน  สถานศึกษาเปิดทำการสอนในระดับ
     -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     -  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย 8 คณะวิชา ดังต่อไปนี้
   1. คณะวิชาช่างยนต์
   2. คณะวิชาช่างกลโลหะ
   3. คณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   4. คณะวิชาช่างก่อสร้าง
   5. คณะวิชาพื้นฐาน
   6. คณะวิชาบริหารธุรกิจ
   7. คณะวิชาคหกรรม
   8. คณะวิชาเกษตรกรรม
        วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีทัศนคติที่ดีทางด้านวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งปลูกผังในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มาเรียนดังปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่า
           " ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"