ประวัติ1 โดย teerapong iemyong

 

ประวัติ2 โดย teerapong iemyong

ประวัติ3 โดย teerapong iemyong

ประวัติ4 โดย teerapong iemyong

ประวัติ5 โดย teerapong iemyong

รวมวิจัยครูผู้สอน

งานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2563
งานวิจัยภาคเรียนที่ 2/2563
งานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2564
งานวิจัยภาคเรียนที่ 2/2564
งานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2565
งานวิจัยภาคเรียนที่ 2/2565
งานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2566

รวมงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ปี 2564
สิ่งประดิษฐ์ปี 2565
สิ่งประดิษฐ์ปี 2566