หลักสูตร

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช2557
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
4.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
5.หลักสูตรระยะสั้น 2558

 

แผนการเรียน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ปี การศึกษา 2564,2565,2566

    

-แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2562 หลักสูตร ปวส. พ.ศ.2563  ประจำปีการศึกษา 2564
-แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2562 หลักสูตร ปวส. พ.ศ.2563  ประจำปีการศึกษา 2565
-แผนการเรียน หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2562 หลักสูตร ปวส. พ.ศ.2563  ประจำปีการศึกษา 2566