บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์คงเหลือ

1.แผนกวิชาช่างยนต์

2.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

4.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

7.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

8.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

9.แผนกวิชาการบัญชี

10.แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาการตลาด

11.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

13.แผนกวิชาคหกรรรมศาสตร์ (วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)

14.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (ตัดผมชาย)

15.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิชาอาหาร)

16. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

17. งานบุคลากร

18.งานปกครอง

19.งานบริหารงานทั่วไป

20.งานการบัญชี

21.งานการเงิน

22. พัสดุกลาง

23.บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์คงเหลือ งานอาคารสถานที่.

24.งานทะเบียน

25.งานประชาสัมพันธ์

26.งานวางแผนและงบประมาณ

27.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

28.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

29.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

30. งานครูที่ปรึกษา

31.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

32.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

33. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

34.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

35.งานวัดผลและประเมินผล

36.งานวิทยบริการ และห้องสมุด

37.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

38.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

39.งานสื่อการเรียนการสอน

40.งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

41.เกษตร