นายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น ครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสากับคณะจิตอาสา ตำบลวังขนาย นำโดยนายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง (สจ.เก่ง) ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะริมถนนแสงชูโต บริเวณหน้า รร.วัดวังขนายทายิการาม วัดวังขนายทายิการาม และหน้าวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563