แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน


นายนิพนธ์ จ่างวุฒิไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายศิริชัย เฮงตระกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน