แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


นายพรณรงค์ ขจรกลิ่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายประวิชพัตร หาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างวรุณศิริ เล้าสวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายปริญญา วทัญญู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง