แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


นายสุรพงษ์ ไชยเสนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวิรัช วิริยาลัย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวเมธาพร บางพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์