แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสงัด บุญมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายรังสันต์ อยู่สถิตย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายมานิตย์ จงจินารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธีระศักดิ์ สีเหลี่ยมงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโยธกา ไพสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปรีดีนันท์ บุญทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง