แผนกวิชาการบัญชี


นางสาวณัฐอริญ บุญมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

นางผะดา อินทรพรหม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางกฤติกา วิสารวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางฉัตรฤดี ชมภูจักร
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางอลิสรา สุขสม
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุรีรัตน์ ดีเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุชาดา ท่านกเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี

นางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี