แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม


นางศศมนต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นางนภาเจิด ลินลา
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม

นางปวีณา สงวนสมบัติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม