แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายเกษมศักดิ์ เฮงเส็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายยอดไผ่ ประภากมล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสมาพร เจริญเส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนิภา ตันติพิริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ