นที่ 19 ตุลาคม 2566 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้ (การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-portfolio) โดยมีนายทศพร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี