โครงการอาชีวะบริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 6-27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-15.00 น.ให้บริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คความพร้อมก่อนใช้งานณ บริเวรทางเข้าลานจอดรถ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-17.30 น.ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชัยรัช สกุลเด็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายคงคา เหลาวงค์ศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3)

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
ปวช.1 เวลา 7.30 น. และ ปวส.1 เวลา 10.00 น.
หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา (เสื้อขาว)

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
**ซ้อมพิธีฯ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

วันมาฆบูชา 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์คงเหลือ

1.แผนกวิชาช่างยนต์

2.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

4.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

6.แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

7.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

8.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

9.แผนกวิชาการบัญชี

10.แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาการตลาด

11.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

13.แผนกวิชาคหกรรรมศาสตร์ (วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)

14.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (ตัดผมชาย)

15.แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิชาอาหาร)

16. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

17. งานบุคลากร

18.งานปกครอง

19.งานบริหารงานทั่วไป

20.งานการบัญชี

21.งานการเงิน

22. พัสดุกลาง

23.บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์คงเหลือ งานอาคารสถานที่.

24.งานทะเบียน

25.งานประชาสัมพันธ์

26.งานวางแผนและงบประมาณ

27.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

28.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

29.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

30. งานครูที่ปรึกษา

31.งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

32.งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

33. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

34.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

35.งานวัดผลและประเมินผล

36.งานวิทยบริการ และห้องสมุด

37.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

38.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

39.งานสื่อการเรียนการสอน

40.งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

41.เกษตร

 

1

ไซต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

www.kicec.ac.th

2

โปรแกรม ศธ.02

https://std2018.vec.go.th/web

3

งานระบบสารสนเทศ ศูนย์กำลังคนอาชีวะ

https://www.v-cop.go.th/v-cop/

4

งานระบบGFMISระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

https://www.gfmis.go.th/

5

งานระบบงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

http://thaiinvention.net/

6

บทเรียน elearning ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

http://elearning.kicec.ac.th/

7

งานระบบ AMS e-Office ของ สอศ.

http://118.175.21.18/

8

งานระบบ งานพัสดุ

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

9

งานระบบกยศ.

https://www.studentloan.or.th/

10

ระบบ smart office

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ กาญจนบุรี

http://123.242.175.2/neof/

11

โปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ

myPsdAsset

12

งานระบบidPlan ของสถานศึกษา

http://r-idplan.net/home.php

13

งานระบบงานสวัสดิการ

http://www.archeewa.org/boc/raccident/index.php

14

งานระบบ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

http://www.vecreport.com/fixit65/index.php

15

งานระบบ รายงานผลอาชีวะอาสา

http://vecrsa.vec.go.th/

16

งานระบบรายงานผลอาชีวะพัฒนา

http://archeewa.org/boc/rdovelop/

17

งานระบบรายงานผล พลังงาน

https://e-report.energy.go.th/

18

งานระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

http://ie.vec.go.th/rq/index.php?r=site/login

19

งานระบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

http://bme.vec.go.th/

20

งานระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ของงานประกัน

www.vesar.org

21

งานระบบ งานบุคลากร

http://personnel-develop.vec.go.th

22

งานระบบ จ่ายตรงเงินเดือน

www.cgd.go.th

23

งานระบบ กยศ. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรมสรรพากร

www.rd.go.th

24

งานระบบ ประกันสังคม

www.sso.go.th

ประกาศฯ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-12.00 น.
รายชื่อ >> https://shorturl.asia/VdPTn

หมวดหมู่รอง