ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา และดูแลรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัย
ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 -10.00น

📣ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

 

เรียนเชิญ ศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน นักศึกษาทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 43 ปีวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นที่ 19 ตุลาคม 2566 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้ (การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-portfolio) โดยมีนายทศพร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


วันที่ 17 ตุลาคม 2366 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 โดยมีนายไพรัตน์ พรมมา รองหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ดร.ดุษฎี น้อยใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผัูผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถะสูง

 

การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566)

หมวดหมู่รอง