วันที่ 17 ตุลาคม 2366 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง วันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 โดยมีนายไพรัตน์ พรมมา รองหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ดร.ดุษฎี น้อยใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และคณะเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี