การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถะสูง