การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี