ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.2, 3 และปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
ปวช.2, 3 เวลา 8.00-12.00 น. และ ปวส.2 เวลา 10.00-12.00 น.
ประกาศเรื่อง กำหนดการดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566