ประกาศ กำหนดการเปิดและปิดสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดภาตเรียนที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2566