วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 236 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 239 คน รวมทั้งสิ้น 475 คน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี