- ประกาศผลนักศึกษาผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ปี 64
  - ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้าชั่วคราว
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่องการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  -ประกาศนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปี 2564
  -การสอบ V-NET ปวช 3 ปีการศึกษา 2563
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักศึกษากรณีพิเศษ(โควตา)
    รายชื่อนักเรียนโควตา(ปวช.) รายชื่อนักศึกษาโควตา(ปวส.)
  -เอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่๒