ประกาศฯ มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมาย ในสถานศึกษา