โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาดำเนินการร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (1 สถานพินิจฯ 6 สถานศึกษา)วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น.ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยบริษัท โรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10)

หมวดหมู่รอง