แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์


นายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายทศพร ดวงสวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์