รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และตารางสอบ สาขาวิชายานยนต์ และสาขาวิชาเครื่องมือกล วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชายานยนต์ เวลา 8.30-12.30 น.สาขาวิชาเครื่องมือกล เวลา 13.00-17.30 น.
*สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง คลิก