มอบรางวัลหน้าเสาธง10มค62

แสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ

 

 
 

1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง) การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ผลงาน “ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IOT”
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง) การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ผลงาน “เสาน้ำเกลือเดินตามผู้ป่วย”
3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคกลาง) การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง) การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง) การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
6.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง)🎖 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคกลาง) การประกวดมารยาทไทย