เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

   เอกลักษณ์ :

        วิชาการดี  บริการเด่น

   อัตลักษณ์ :

        จิตอาสา  กล้าบริการ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวาน53
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้299
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน553
mod_vvisit_counterเดือนนี้1930
mod_vvisit_counterเดือนก่อน2003
mod_vvisit_counterทั้งหมด1158782

We have: 1 guests online
Your IP: 54.167.194.59
 , 
Today: พ.ค. 26, 2016


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yodphai   
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 10:14 น.

รายชื่อผลงานวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลด

1

นายวัฒนา  ศักดิ์ศศิธร

๑. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนวิชางานเครื่องมือกลยานยนต์โดยการใช้ แบบทดสอบ

click

 

 

๒. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ของนักศึกษาโดยใช้ชุดสาธิตและฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์คอมมอนเรล

2

นายสุรพล  พักตร์เพียงจันทร์

๓. การศึกษาสมรรถนะทางอาชีพ ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์

click

 

 

๔. เรื่องการใช้สื่อการสอนใบงาน วิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล   เรื่อง งานถอดประกอบหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊ส

โซลีน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. ๑/๑ แผนกวิชา ยานยนต์

ภาคเรียนที่  ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๔

3

นายเอกภพ  นุ่มพรม

๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย.๒/๑

สาขาวิชาเครื่องกล

click

 

 

๖.“การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์”ของนักศึกษาชั้นปวช.ชย. 1/4สาขาวิชาเครื่องกล ประจาภาคเรียนที่ 2/2554

4

นายธนพล  เพ็งประเดิม

๗. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา

งานจักรยานยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  ๑สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

click

 

 

๘. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา  วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นระดับ ปวช. ๑ แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

5

นายพิเชษ  กาญจนพุทธกร

๙. เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติวิชางานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ กลุ่ม ๒

แผนกวิชายานยนต์

click

 

 

๑๐. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กรณีศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ห้อง ๑สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์

7

นายบุญประเสริฐ  บุญชูเชิด

๑๑. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา กลศาสตร์ของไหลของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒/๑

สาขางานเทคนิคยานยนต์

click

 

 

๑๒. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้น

ปวช.๓/๑,๒ สาขางานยานยนต์

8

นายสุราคร  ชุมนาค

๑๓. รายงานวิจัยการแก้ไขปัญหาเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลา ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา ยานยนต์

ห้อง ๑/๔ ที่เรียนวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

click

 

 

๑๔. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช. ชย. ๑/๑

สาขางานยานยนต์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

10

นายสุรชัย  ทันสมัย

๑๕. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  เรื่อง ภาพฉายชั้น ปวช. ๑สาขางานเครื่องมือกล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

click

 

 

๑๖. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง  โลหะที่ไม่ใช่เหล็กชั้น ปวช. ๑สาขางานเครื่องมือกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔

11

นายวิโรจน์  มั่นคง

๑๗. การหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดข้าวดีด

click

 

 

๑๘. การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาชิ้นส่วนเครื่องกลของนักเรียนระดับชั้น ปวส๑. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

12

นายนภดล  วิพานิช

๑๙. การหาประสิทธิภาพเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์

click

 

 

๒๐. การหาประสิทธิภาพเครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด

13

นายชูวิทย์  สังข์กลิ่นหอม

๒๑. การศึกษาทักษะการลับมีดกลึงเกลียวเมตริกวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัส. ๒๑๐๐ – ๑๐๐๗

click

 

 

๒๒. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา   เทคโนโลยีเครื่องมือกล

14

นายนิมิตร์  ลินลา

๒๓. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  เรื่อง งานโลหะแผ่น

click

 

 

๒๔. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ๒

15

นายอำนาจ  สีสายชล

๒๕. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถเชื่อมไฟฟ้าท่าราบได้

click

 

 

๒๖. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถเชื่อมแก็สท่าราบได้

 

 

๒๗. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมโลหะ 2

รหัส 2103-2107

16

นายกฤษฎา  เสนาเจริญ

๒๘. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  โครงสร้างของอะตอมสำหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปีที่  3

click

 

 

๒๙. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ในรายวิชา งานฝึกฝีมือ

17

นายโกวิทย์  เลื่อนแป้น

๓๐. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า หน่วยที่ ๑ เรื่องหลักการและส่วนประกอบของ PLC ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๑๑๔ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

click

 

 

๓๑. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า หน่วยที่ ๑๔ เรื่องการออกแบบวงจรเพื่อใช้ในการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖) รายวิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๑๑๔ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

19

นายสงัด  บุญมี

๓๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เรื่อง การควบคุมการทำงานแบต่อเนื่อง ของ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546

click

 

 

๓๓. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่องควบคุมความเร็วลูกสูบ ของ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545

20

นายนิรันดร์  เชยโต

๓๔. การสำรวจการส่งงานวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

click

 

 

๓๕. การสำรวจการส่งงานวิชาติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

ชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

21

นายมานิตย์  จงจินารี

๓๖. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๓๗. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.๓) สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

22

นายทศพร  ดวงสวัสดิ์

๓๘. ฝึกทักษะการประกอบวงจรทดลอง เรื่องคุณสมบัติวงจรทรานซิสเตอร์เบื้องต้นด้วยใบงานภาพจำลองเสมือนของจริงสำหรับนักเรียนผู้หญิงชั้น ปวช.๑ ที่ศึกษาในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

click

 

 

๓๙. การศึกษาผลการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาไอซีและการประยุกต์ใช้งาน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

23

นายธีรพงษ์  เอี่ยมยัง

๔๐. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติด้วยวิธีการทดลองใบงานแบบ ทดลองเดี่ยวกับวิธีการทดลองใบงานแบบ ทดลองคู่  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์

click

 

 

๔๑. การพัฒนาการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ของนักศึกษา ปวส.๑

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยห้องเรียนพิเศษไมโครคอนโทรลเลอร์

24

นายวันเฉลิม  ประนอมศิลป์

๔๒. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์ในการวัดค่าความต้านทานโดยการใช้แบบฝึกทักษะทาง

การเรียน

click

 

 

๔๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าคาปาชิสเตอร์โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25

นายพรณรงค์  ขจรกลิ่น

๔๔. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงาน

วิชา งานปูน ๑

click

 

 

๔๕. ความพึงพอใจของโต๊ะอาหารไม้สนนอกแบบวงกลม

26

นายปริญญา  วทัญญู

๔๖. การศึกษาประสิทธิภาพอิฐบล็อกจากเถ้าแกลบและ

เถ้าลิกไนต์

click

 

 

๔๗. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาในรายวิชา การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เรื่อง คุณสมบัติของคอนกรีต

27

นายทัศพล  หาดี

๔๘. การศึกษาความพึงพอใจของแบบจำลองบ้านพัก

อาศัย ๑  ชั้น

click

 

 

๔๙. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงานวิชา

เขียนแบบก่อสร้าง ๑

28

นายนิพนธ์  จ่างวุฒิไกร

๕๐. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงงานฝึกปฏิบัติงานฝึกฝีมือในรายวิชา งานฝึกฝีมือ

click

 

 

๕๑. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อห้องเรียนงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

29

นายศิริชัยเฮงตระกูล

๕๒. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหน่วยที่  ๕-๘                   ระดับชั้นปวช. ๑สาขางานเครื่องมือกล

click

 

 

๕๓. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หน่วยที่  ๑-๔ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ๑สาขางานเครื่องมือกล

30

นายชาญณรงค์  แช่มช้อย

๕๔. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรมหน่วย ที่๑ โลหะจำพวกเหล็ก  ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ สาขางานยานยนต์

click

 

 

๕๕. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม  เรื่อง  วัสดุสังเคราะห์ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. ๑ สาขางานเครื่องมือกล

31

นางสาวณัฐอริญ  บุญมี

๕๖. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา หน่วยที่ ๖เรื่องการลาออกของหุ้นส่วน

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช๒๕๔๕

click

 

 

๕๗. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบัญชีเดี่ย และสินค้า หน่วยที่ ๓

เรื่องความรู้เกี่ยวกับสินค้าตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช๒๕๔๕

32

นางวรินทร์ธร  วงศ์ฉัตรจิรากุล

๕๘. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชา การบัญชีการเงินระดับชั้น ปวส. ๑ สาขางานบัญชี

click

 

 

๕๙. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและแรงจูงใจ ระดับชั้น ปวส. ๒

การจัดการทั่วไป

 

33

นางสาววาสนา  ภู่ระหงษ์

๖๐. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีต้นทุน ๑ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน ของนักศึกษาชั้น ปวส.๒ การบัญชี    โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม  Power  point

click

 

 

๖๑. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง ๑ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ของนักศึกษาชั้น ปวส.๒ การบัญชี  โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point

34

นางนันทิยา  วรรณวงษ์

๖๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบัญชี เรื่อง          เอกสารทางการบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช๒๕๔๖

click

 

 

๖๓. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด เรื่อง การจำหน่ายหุ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช๒๕๔๕

35

นางจินตนา  ใจรักษ์

๖๔. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป“ เรื่อง  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ” วิชาการบัญชีเบื้องต้น ๑ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๖๕. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป

“ เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ”

วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๓

สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

36

นางณัชชารีย์  เลิศโรจน์ชวกุล

๖๖. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ สาขางานการขาย  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้ชุดการทดสอบก่อนและหลังเรียน

click

 

 

๖๗. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ของนักศึกษาชั้น ปวช.๓

สาขางานการขาย  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้ชุดการทดสอบก่อนและหลังเรียน

37

นางอุไรวรรณ  คำดี

๖๘. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ วิชาการขายตรง ของนักเรียน การขายชั้นปีที่ ๒ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

click

 

 

๖๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ ศิลปะการขายของนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

 

๗๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ วิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของนักเรียนการขายชั้นปีที่ ๒ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

click

38

นางธัญทิพย์  ศิรวสุธัญรักษ์

๗๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การขาย ๑เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกิจการตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช๒๕๔๖

click

 

 

๗๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การขาย ๑  เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสินค้าตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช๒๕๔๖

39

นางผะดา   อินทรพรหม

๗๓. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐-๑๐๐๑  เรื่อง ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม

Power point

click

 

 

๗๔. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐- ๑๐๐๑  เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน  ของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑ สาขางานการบัญชี ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม  Power point

40

นางมาลัย  ประภากมล

๗๕. ศึกษาความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ภาคเรียนที่ ๑

ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

click

 

 

๗๖. การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม Power pointเรื่องพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๕๔ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒)

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41

นางสมาพร  สืบบุก

๗๗. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพเรื่อง การจัดรูปแบบข้อความใน Cells ของโปรแกรม Microsoft Excel  โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน

click

 

 

๗๘. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดรูปแบบเอกสารโดยใช้โปรแกรม word โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

42

น.ส.พัชราภรณ์  ตรุษเพชร

๗๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ ๑ วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นปีที่ ๒/๑สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

click

 

 

๘๐. ความมีวินัยในห้องเรียนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นปวช. ๒/๒

43

น.ส.สุนันทา  หล่อจิต

๘๑. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๒ กลุ่ม ๑สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

click

 

 

๘๒. การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

44

น.ส.พัชราภรณ์  ตรุษเพชร

๘๓. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ ๑ วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นปีที่ ๒/๑สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

click

 

 

๘๔. ความมีวินัยในห้องเรียนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นปวช. ๒/๒

45

น.ส.สุนันทา  หล่อจิต

๘๕. การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๒ กลุ่ม ๑สาขางานวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

click

 

 

๘๖. การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อยด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ในรายวิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

46

นางศศมนต์  สุขวิเศษ

๘๗. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาดอกไม้สด ๑บทที่  ๑เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดอกไม้สด

click

 

 

๘๘. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point วิชาศิลปะประดิษฐ์หน่วยที่ ๑เรื่อง งานใบตอง ของนักเรียน ธุรกิจคหกรรม ชั้นปีที่ ๒

สาขางานธุรกิจคหกรรม

 

 

47

นางสาวชนิษฐา  จงพิพัฒน์วณิชย์

๘๙. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑

click

 

 

๙๐. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการวิชาโครงการ

สาขางานธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

48

นางนภาเจิด  ลินลา

๙๑. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

วิชา อาหารครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๕๔

click

 

 

๙๒. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

วิชาเบเกอรี่เบื้องต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔

49

นายทรงรัตน์  ใจรักษ์

๙๓. การศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เรื่องธาตุและตารางธาตุ

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับชั้นปีที่ ๑

สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๙๔. การศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โปรแกรมนำเสนอ Power point เรื่อง สมดุลและโมเมนต์   วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับชั้นปีที่ ๒

สาขางานยานยนต์  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

50

นางขัตติยา  เลื่อนแป้น

๙๕. การพัฒนาแบบฝึกการอ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ หน่วยที่ ๖เรื่อง  Housing  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๒สาขางานยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๙๖. เอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม หน่วยที่ ๒เรื่อง  Basic Hand Tools  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๓สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

51

นางจุฑานาฎ  สถาพรวจนา

๙๗. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ เรื่องร้อยละ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๙๘. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ เรื่องการแปรผัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

 

 

52

นางสาวอรสาจังหวัดสุข

๙๙. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแปรผัน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนต่ำโดยการใช้ชุดกิจกรรมซ่อมเสริมคณิตศาสตร์

click

 

 

๑๐๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ สาขางาน

การบัญชี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง

53

นางสุวรรณา  ดวงสวัสดิ์

๑๐๑. การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง หลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๑๐๒. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิเศรษฐศาสตร์เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิภาคของไทยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

54

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ

๑๐๓. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่๑

สาขางานการบัญชี  ปีการศึกษาที่  ๑/๒๕๕๔

click

 

 

๑๐๔. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ ๑  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ปีการศึกษา ๒๕๕๔

55

นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข

๑๐๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Dates and Times  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑สาขาวิชายานยนต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click

 

 

๑๐๖. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง The weather  ของนักเรียนชั้น

ปวช. ๓ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง

56

นางสาวปาริฉัตร  ทำทอง

๑๐๗. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ ๓เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ ๒ สาขางาน

ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

click

 

 

๑๐๘. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน  Power Point  หน่วยที่ ๘ เรื่องพลังงานทดแทน วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ ๓ สาขางานยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

57

นางธีรารัตน์  สิงห์จานุสงค์

๑๐๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ ๑ Nice to meet you

ของนักเรียน ชั้นปีที่ ๑/๑ สาขางานไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  ในภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

click

 

 

๑๑๐. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ ๒โดยการใช้แบบทดสอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่๒/๑

สาขางานยานยนต์

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 10:45 น.
 

ผู้อำนวยการ วิทยาลัย
  นายภูวเดช  อินทรพรหม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  Laughing ส่งเมล์ถึงผู้อำนวยการ Laughing

แนะนำวิทยาลัย

ลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

1.ขยัน/มานะ/อดทน
2.สนใจ/กระตือรือร้น
3.ช่วยเหลือมีน้ำใจต่อผู้อื่น
4.ตรงต่อเวลา
5.มีสัมมาคารวะ
6.ให้ความร่วมมือกิจกรรม
7.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง
8.ไม่ทุจริต/พูดความจริง
9.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10.รักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม
11.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

ประชาคมอาเซียน

   AEC ประชาคมเศรษฐกิจ
   อาเซียน

ระบบบริหารจัดการ RMS.2012

สำหรับอินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัยสำหรับอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยr-radio